Ogólne Warunki Handlowe

I. Informacje ogólne
II. Cena i płatność
III. Termin dostawy, opóźnienie dostawy
IV. Przejście ryzyka, odbiór
V. Zastrzeżenie własności
VI. Rękojmia
VII. Odpowiedzialność
VIII. Przedawnienie
IX. Użytkowanie oprogramowania
X. Sąd właściwy, obowiązujące prawo


I. Informacje ogólne

 1. Niniejsze warunki oraz wszelkie osobne porozumienia umowne obowiązują dla wszystkich dostaw i usług. Odmienne warunki zakupu zamawiającego nie stają się częścią umowy nawet po przyjęciu zamówienia.
  Umowa jest zawierana – jeśli nie uzgodniono odrębnie – tylko po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez dostawcę.
 2. Dostawca zachowuje prawa własności i prawa autorskie dotyczące wzorów, kosztorysów, rysunków i tym podobnych informacji w formie fizycznej lub niefizycznej; udostępnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone.
  Dostawca zobowiązuje się, że informacje i dokumenty określone przez zamawiającego jako poufne udostępni osobom trzecim tylko za zgodą zamawiającego.

  II. Cena i płatność

  1. Jeśli nie uzgodniono odrębnie, podane ceny są cenami loco zakład, obejmującymi załadunek w zakładzie, ale nie opakowania i rozładunek. Do cen doliczany jest podatek VAT w stawce określonej przepisami prawa.
  2. Jeśli nie uzgodniono odrębnie, kwota jest płatna na konto dostawcy bez potrąceń w następujący sposób:
   zaliczka w wysokości 1/3 ceny po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
   zaliczka w wysokości 1/3 ceny, gdy zamawiający zostanie poinformowany, że części główne są gotowe do wysyłki; reszta kwoty jest płatna w ciągu jednego miesiąca od momentu przejścia ryzyka.
  3. Prawo do zwrotu płatności lub rozliczenia ich zgodnie z roszczeniami przysługuje zamawiającemu tylko wówczas, gdy jego roszczenia są bezsporne lub zostały określone jako prawomocne.

   III. Termin dostawy, opóźnienie dostawy

   1. Termin dostawy jest ustalany między stronami umowy. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy przez dostawcę jest wyjaśnienie między stronami umowy wszystkich pytań natury handlowej i technicznej oraz spełnienie przez zamawiającego wszystkich nałożonych na niego zobowiązań, np. udostępnienie wymaganych zaświadczeń urzędowych lub zezwoleń albo wpłacenie przez niego zaliczki. W przeciwnym razie termin dostawy jest odpowiednio wydłużany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie.
   2. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest prawidłowe i terminowe zaopatrzenie.
   3. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy przed upływem terminu opuścił zakład dostawcy lub gdy została zgłoszona gotowość do dostawy. Jeśli konieczny jest odbiór towaru, miarodajny jest – z wyjątkiem uzasadnionej odmowy odbioru towaru – termin odbioru towaru lub zgłoszenie gotowości do odbioru towaru.
   4. Jeśli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźniają się z powodów, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność, powstałe koszty opóźnienia są naliczane na jego rachunek.
   5. Jeśli przyczyną niedotrzymania terminu dostawy jest siła wyższa, strajki pracownicze lub inne zdarzenia, na które dostawca nie ma wpływu, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Dostawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju zdarzeń.
   6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu, jeśli dostawca nie będzie w stanie wykonać całej usługi przed przejściem ryzyka. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeśli przy złożeniu zamówienia realizacja części dostawy będzie niemożliwa lub gdy ma uzasadniony interes w odrzuceniu dostawy częściowej. W przeciwnym razie zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia uzgodnionej w umowie ceny za dostawę częściową. To samo dotyczy braku możliwości dostawy towaru lub wykonania usługi przez dostawcę. W pozostałych przypadkach obowiązuje ustęp VII.2.
   7. Jeśli brak możliwości dostawy towaru lub wykonania usługi nastąpi podczas opóźnienia przyjęcia towaru lub gdy zamawiający jest w pełni albo w znacznej mierze odpowiedzialny za zaistniałą sytuację, wówczas zamawiający jest zobowiązany do rekompensaty.

   IV. Przejście ryzyka, odbiór

   1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego, w chwili gdy przedmiot dostawy opuści zakład, także wówczas gdy występują dostawy częściowe lub gdy dostawca zobowiązał się do innych świadczeń, np. pokrycia kosztów przesyłki lub dostawy i ustawienia.
   2. Jeśli następuje odbiór towaru, jest on miarodajny dla przejścia ryzyka. Odbiór towaru musi nastąpić w terminie odbioru towaru lub gdy dostawca zgłosi gotowość do odbioru towaru. Zamawiającemu nie wolno odmówić przyjęcia towaru, jeśli nie wystąpiła istotna wada.
   3. W przypadku opóźnienia lub braku wysyłki bądź odbioru z powodu okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru przechodzi na zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia na koszt zamawiającego żądanych przez niego ubezpieczeń.
   4. Dostawy częściowe są dozwolone, jeśli nie stanowią dla zamawiającego niedogodności.

   V. Zastrzeżenie własności

   1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do chwili wpływu wszystkich płatności z tytułu umowy dostawy.
   2. Jeśli przedmiot dostawy jest dostarczany zgodnie z przeznaczeniem w miejscu na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub przewożony w to miejsce przez zamawiającego, obowiązują następujące postanowienia: Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży we własnym imieniu przedmiotu dostawy dostarczonego z zastrzeżeniem własności. Z chwilą zawarcia umowy dostawy zamawiający ceduje na rzecz dostawcy wszelkie należności za towar, przysługujące mu w wyniku odsprzedaży przedmiotu dostawy, do momentu wpłynięcia wszystkich płatności z tytułu umowy dostawy. Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy zakupiony przedmiot został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Po dokonaniu cesji zamawiający w dalszym ciągu jest uprawniony do ściągania należności, o ile odsprzedaż odbywa się w ramach prawidłowej transakcji handlowej. Prawo dostawcy do ujawnienia cesji i egzekwowania należności pozostaje przy tym zachowane. Dostawca zobowiązuje się jednak do nieegzekwowania tych należności tak długo, jak długo zamawiający będzie realizował swoje zobowiązania płatnicze, nie popadnie w zwłokę w zapłacie oraz w szczególności nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub też nie nastąpi wstrzymanie płatności.
   3. Jeśli przedmiot dostawy jest dostarczany zgodnie z przeznaczeniem poza terenem Republiki Federalnej Niemiec lub przewożony w to miejsce przez zamawiającego, oprócz punktu 1 obowiązują dodatkowo następujące postanowienia:  Zamawiający dołoży starań, aby zastrzeżenie własności dostawcy w kraju, w którym znajduje się przedmiot dostawy lub do którego przewożony jest przedmiot dostawy, było skutecznie chronione. O ile konieczne jest w tym celu podjęcie odpowiednich środków (np. specjalne oznakowanie przedmiotu dostawy lub lokalny wpis w rejestrze), zamawiający dokona tego na rzecz dostawcy. Jeśli konieczne będzie współdziałanie dostawcy w tym zakresie, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym dostawcę. Ponadto zamawiający poinformuje zamawiającego o wszystkich kwestiach, które są istotne dla możliwie pełnej ochrony własności dostawcy. W szczególności udostępni mu wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do egzekwowania tych praw wynikających z własności.
    Postanowienia punktu 3 obowiązują odpowiednio, jeśli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu, w którym znajduje się przedmiot dostawy, nie jest możliwe skuteczne uzgodnienie zastrzeżenia własności w celu zapewnienia pozycji prawnej dostawcy, która – w taki sam lub inny odpowiedni sposób – chroni interes i roszczenia dostawcy, o ile jest to możliwe z punktu widzenia prawa. 
   4. Przetworzenie lub przeróbka przedmiotu dostawy przez zamawiającego będzie zawsze następować w imieniu dostawcy jako producenta. W tym przypadku prawo do ekspektatywy dotyczące przedmiotu dostawy obejmuje również przedmiot po przetworzeniu lub przeróbce. Jeśli przedmiot dostawy zostanie przetworzony z innymi, nienależącymi do dostawcy przedmiotami, wówczas dostawca nabywa prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotu dostawy do wartości pozostałych przedmiotów w momencie ich przetworzenia. To samo dotyczy przypadku zmieszania. Punkt 3 i niniejszy punkt 4 stosuje się odpowiednio również w przypadkach, gdy zamawiający dokonał przetworzenia lub zmieszania na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a następnie wywiózł nowy przedmiot za granicę.
   5. Zamawiający musi niezwłocznie poinformować dostawcę, jeśli przedmiot dostawy lub przedmiot końcowy wytworzony przy użyciu przedmiotu dostawy zostanie wzięty w zastaw, skonfiskowany lub w inny sposób zajęty lub przejęty przez osoby trzecie lub organa państwowe, aby dostawca mógł dochodzić swoich praw z tytułu zastrzeżenia własności w odniesieniu do przedmiotu dostawy lub przedmiotu końcowego.
   6. W przypadku niezgodnego z umową zachowania zamawiającego, a w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie, dostawca jest uprawniony do odbioru przedmiotu dostawy po upomnieniu, a zamawiający jest zobowiązany do wydania przedmiotu dostawy, o ile zamawiający nie dysponuje jeszcze przedmiotem dostawy zgodnie z punktem 2. Dochodzenie praw z tytułu zastrzeżenia własności oraz wzięcie przedmiotu dostawy w zastaw przez dostawcę nie są uważane za odstąpienie od umowy.
   7. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego upoważnia dostawcę do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu przedmiotu dostawy.

   VI. Rękojmia

   Dostawca odpowiada za wady rzeczowe i prawne dostawy, z wyłączeniem dalszych roszczeń – z zastrzeżeniem ustępu VII – w następujący sposób:

   Wady rzeczowe

   1. Wszystkie tego rodzaju części, w przypadku których, w wyniku okoliczności mających miejsce przed przejściem ryzyka, okażą się wadliwe, muszą zostać bezpłatne naprawione zgodnie z wyborem dokonanym przez dostawcę. Stwierdzone wady muszą być niezwłocznie zgłoszone dostawcy w formie pisemnej. Wymienione części przechodzą na własność dostawcy.
   2. W celu dokonania wszystkich napraw i dostaw części zamiennych, które dostawca uważa za konieczne, zamawiający musi – w porozumieniu z dostawcą – dać dostawcy wymagany czas i sposobność; w przeciwnym razie dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki. Tylko w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia niewspółmiernie dużym szkodom, przy czym konieczne jest natychmiastowe poinformowanie o tym dostawcy, zamawiający jest uprawniony do samodzielnego usunięcia wad lub zlecenia usunięcia wad przez osoby trzecie oraz zażądania od dostawcy zwrotu poniesionych kosztów.
   3. Koszty powstałe na skutek naprawy lub dostawy zamiennej ponosi dostawca – o ile reklamacja okaże się uzasadniona – koszty części zamiennej, włącznie z wysyłką, oraz odpowiednie koszty demontażu i montażu, a ponadto, jeśli tego rodzaju żądanie może być w danym przypadku zgłoszone, koszty wymaganego udostępnienia swoich serwisantów i pracowników pomocniczych.
   4. Jeśli dostawca, w terminie ustalonym przez zamawiającego, nie wywiąże się ze zobowiązań w ogóle lub niezgodnie z umową, dostawca może, wyznaczając odpowiedni termin, zażądać od zamawiającego oświadczenia, czy w dalszym ciągu wymaga wykonania świadczenia. Do czasu podjęcia decyzji przez zamawiającego dostawca nie jest zobowiązany do wykonania świadczenia. Jeśli występuje tylko niewielka wada, zamawiającemu przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. W innym przypadku prawo do obniżenia ceny umownej jest wykluczone.
   5. Gwarancja nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: nieprawidłowe lub niefachowe wykorzystanie, niewłaściwy montaż lub uruchomienie przez zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, nieprawidłowe lub niestaranne obchodzenie się, nieprawidłowa konserwacja, nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, wadliwe prace budowlane, nieodpowiedni grunt, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne – o ile dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
   6. Jeśli zamawiający lub osoba trzecia usuną wady w sposób nieodpowiedni, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody.
    To samo dotyczy zmian przedmiotu dostawy, które zostały dokonane bez uprzedniej zgody dostawcy.
    Wady prawne
   7. Jeśli użytkowanie przedmiotu dostawy prowadzi do naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich w kraju, dostawca na własny koszt udzieli zamawiającemu prawa do dalszego użytku lub zmodyfikuje przedmiot dostawy dla zamawiającego na tyle, że naruszenie prawa ochronnego nie będzie już występowało.
    Jeśli nie jest to możliwe przy zachowaniu nakładów właściwych z ekonomicznego punktu widzenia lub nie jest to możliwe do zrealizowania we właściwym czasie, zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Pod warunkiem spełnienia podanych warunków również dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
    Ponadto dostawca zwolni zamawiającego od bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń danego właściciela praw ochronnych.
   8. Podane w ustępie VI. 7 zobowiązania dostawcy są ostateczne, z zastrzeżeniem ustępu VII.2 na wypadek naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich.
    Obowiązują one tylko wtedy, gdy:
    ♦ zamawiający niezwłocznie poinformuje dostawcę o wystąpieniu naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich,
    ♦ zamawiający pomoże we właściwym zakresie dostawcy w odparciu zgłoszonych roszczeń lub umożliwi dostawcy przeprowadzenie modyfikacji zgodnie z ustępem VI. 7,
    ♦ wszystkie środki obrony, włącznie z uregulowaniami pozasądowymi, pozostaną zastrzeżone dla dostawcy,
    ♦ wada prawna nie wynika z instrukcji udzielonych przez zamawiającego,
    ♦ powodem naruszenia prawa nie była samowolna zmiana przedmiotu dostawy przez zamawiającego lub użycie przedmiotu dostawy przez zamawiającego w sposób niezgodny z umową.

   VII. Odpowiedzialność

   1. Jeśli przedmiot dostawy z winy dostawcy, na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania propozycji lub porad mających miejsce przed lub po zawarciu umowy lub na skutek naruszenia innych umownych zobowiązań – w szczególności stosowania się do instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy – nie może być używany przez zamawiającego zgodnie z umową obowiązują odpowiednio, przy wyłączeniu dalszych roszczeń zamawiającego, postanowienia zawarte w ustępach VI i VII.2.
   2. Odpowiedzialność dostawcy, niezależnie od podstawy prawnej, występuje tylko wówczas, gdy szkoda nastąpiła na skutek naruszenia obowiązku wynikającego z umowy w sposób zagrażający realizacji celu umowy lub gdy jej przyczyną było rażące niedbalstwo lub umyślne działanie dostawcy.
    Jeśli dostawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku wynikającego z umowy, ale nie występuje rażące niedbalstwo lub umyślne działanie, odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu szkody, z powstaniem której dostawca musiał się liczyć w chwili zawarcia umowy w oparciu o znane mu w tym czasie okoliczności.
    Nie narusza to prawa do roszczeń o odszkodowanie zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, z powodu podstępnego przemilczenia wad, z powodu gwarancji ich braku oraz z powodu utraty życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu.

   VIII. Przedawnienie

   Roszczenia zamawiającego z powodu dostawy wadliwych produktów przedawniają się po upływie 12 miesięcy. W przypadku umyślnego lub podstępnego działania oraz roszczeń według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu obowiązują terminy określone przez przepisy prawa. Obowiązują one również dla wad budowli lub dla przedmiotów dostaw, które zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem zostały użyte w budowli i spowodowały jej wadliwość.

   IX. Użytkowanie oprogramowania

   Jeśli zakres dostawy obejmuje oprogramowanie, zamawiającemu udzielane jest niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, włącznie z jego dokumentacją. Jest ono przekazywane w celu użytkowania na przeznaczonym dla niego przedmiocie dostawy.

   Zabronione jest użytkowanie oprogramowanie w więcej niż jednym systemie.

   Zamawiającemu wolno kopiować, ponownie opracowywać, tłumaczyć lub konwertować z kodu obiektowego na kod źródłowy oprogramowanie tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa (§§ 69 a i nast. niemieckiej ustawy o prawie autorskim). Zamawiający zobowiązuje się nie usuwać informacji o producencie – w szczególności informacji o prawach autorskich (Copyright) oraz nie zmieniać ich bez uprzedniej wyraźnej zgody dostawcy.

   Dostawca lub dostawca oprogramowania zachowuje wszystkie pozostałe prawa do oprogramowania i dokumentacji, włącznie z kopiami. Zabronione jest udzielanie sublicencji.

   X. Sąd właściwy, obowiązujące prawo

   1. Dla wszystkich stosunków prawnych między dostawcą i zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, wiążące również dla wszystkich stosunków prawnych między krajowymi stronami umowy.
   2. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby dostawcy. Dostawca ma jednak prawo do wniesienia powództwa w miejscu, w którym znajduje się siedziba zamawiającego.

   Stan: Czerwiec 2014

   VITRONIC Machine Vision
   Polska Sp. z .o.o.


   Plac Wolności 6
   47-220 Kędzierzyn-Koźle
   Polska

     +48 77 481 00 03
   +48 77 472 50 06

   Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
   rozwiązaniach i usługach?

     Skontaktuj się z nami
     Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
   socialsharing